NÁVOD

Jak podat námitku k územnímu plánu

Co je to územní plán a proč se pořizuje?

Územní plán je koncepční dokument, kterým se stanovuje základní koncepce rozvoje území, také se definují stabilizovaná území, chrání se jím hodnoty města a jeho okolí, ale obsahuje i veřejnou infrastrukturu. Územním plánu tak najdete mj. vyznačené plochy a koridory.

Konkrétně územní plán vypadá tak, že obsahuje soubory map (tzv. „grafická část“) a k těmto mapám náleží textová část, která popisuje, co v mapách vidíte. Textová část se pak dělí na další dvě části. Ty se nazývají „výrok“ a „odůvodnění“. Výrok si představte jako strohé popsání, co by v dané ploše mělo být, odůvodnění pak shrnutí, proč je to tam navrženo.

Nový územní plán město Brno pořizuje, protože ten stávající již neodpovídá dnešní potřebě. Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), městu Brnu ukládá, že má město pořídit nový územní plán do 31. prosince 2022.

Jak se k územnímu plánu vyjádřit?

Především, každý z nás má možnost se zapojit do procesu přípravy nového územního plánu. Konkrétní postup pak stanovuje stavební zákon.

Forma, kterou se člověk, ať už jde o vlastníka pozemku, nebo širokou veřejnost, může k pořizovanému územnímu plánu vyjádřit, se nazývá podání připomínky či námitky. A je v tom rozdíl.

Námitku může podávat pouze vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Ostatní mohou podat připomínku. Dalším rozdílem je ve způsobu vypořádání podané námitky a připomínky. Pořizovatel územního plánu musí zpracovat návrh rozhodnutí o námitkách, u připomínek se jedná pouze o návrh vyhodnocení připomínek. Připomínky jsou tak pro pořizovatele v podstatě nezávazné, pouze je ne/zohledňují, kdežto o námitkách musí pořizovatel rozhodnout a proti tomuto rozhodnutí se může podavatel bránit.

Zástupce veřejnosti a jak jej zmocnit?

Veřejnost může být při pořizování návrhu územního plánu zastoupena zmocněným zástupcem veřejnosti.

Zástupcem veřejnosti může být dle stavebního zákona fyzická nebo právnická osoba, která je plně způsobilá k úkonům (tj. plnoletá osoba, nebo řádně vzniklá právnická osoba). Pro představu, může to být jeden z vlastníků dotečeného pozemku, obyvatel kraje (fyzická osoba) nebo třeba zapsaný spolek (právnická osoba). Tato osoba nemusí mít v obci trvalé bydliště ani sídlo.

Je možné zmocnit také více zástupců veřejnosti. Každý z nich může podat jednu, ale i více námitek. Nebo je možné zmocnit jednoho zástupce veřejnosti, který podá námitek více.

Pokud se rozhodněte zmocnit svým podpisem zástupce veřejnosti, nezbavujete se tím práva podat vlastní připomínku, či vlastníci námitku, která se týká téže záležitosti, pro kterou jste zástupce veřejnosti zmocnili. Současně, jeden občan může zmocnit i více zástupců veřejnosti.

Zástupce veřejnosti je zmocněn zákonem stanoveným minimálním počtem občanů. V případě města Brna je to podpisem nejméně 200 občanů (200 občanů obce z 2 000 a více obyvateli). Samozřejmě, čím více podpisů seženete, tím více upozorníte politiky na problém.

V praxi to vypadá například tak, že se vyhotoví věcně shodná připomínka, ke které se přiloží podpisový arch, v němž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt, nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob. U podpisových archů jsou uvedena dvě prohlášení. První, že jmenovaného zástupce veřejnosti občané zmocňují k podání a projednání námitky na základě věcně shodné připomínky, a druhé, prohlášení zástupce veřejnosti, obsahující jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá. Více viz přiložený vzor.

Občanem obce, který zmocňuje svým podpisem zástupce veřejnosti, je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a má v obci trvalý pobyt. Lze jen doporučit, při shánění podpisů, průběžně kontrolovat, zda je tato podmínka splněna. Také je vhodné, aby podepisující občané obce byli návrhem v územním plánu relativně nejvíce dotčeni.

Kdy sepsat věcně shodné připomínky, kdy shánět podpisy a kdy podat námitku zástupce veřejnosti?

Zástupce veřejnosti je možné zvolit kdykoliv. Připravovat se na sepsání věcně shodné připomínky a oslovovat veřejnost můžete už v průběhu přípravy územního plánu. Obecně ale potřebujete znát návrh územního plánu, který obec zveřejnila.

Nový územní plán ve městě Brně už je v poslední fázi celého procesu. V minulosti se veřejnost mohla vyjadřovat k návrhu zadání, pak podle starého stavebního zákona vznikl koncept územního plánu a nyní se nacházíme ve fázi návrhu územního plánu.

Územní plán se doručuje tzv. veřejnou vyhláškou. Znamená to to, že bude zveřejněn na úřední desce města Brna (Nikdo nebude informován osobně, např. doručením poštou. Ani vlastníci pozemků.), a to jak na fyzické úřední desce (pro rozsah půjde zřejmě o oznámení s odkazem na stažení na internetu), tak na elektronické úřední desce. Po zveřejnění na úřední desce začíná běžet 15denní lhůta doručení.

Nejdříve za 15 dní od doručení návrhu (tedy za 30 dní od zveřejnění na úřední desce) proběhne veřejné projednání. Od veřejného projednání je pak možné uplatnit své připomínky/námitky do 7 dnů. V nejkratším možném případě je tedy lhůta pro zpracování a podání námitek 37 dní od zveřejnění.

DŮLEŽITÉ: Veřejná projednání návrhu Územního plánu proběhnou v pondělí 22. a úterý 23. června 2020, vždy od 15.00 na brněnském Výstavišti. Své námitky a připomínky můžete podat do 30. června 2020.

Stručné shrnutí na závěr

  1. Sledujte úřední desku, na které bude zveřejněn návrh Územního plánu města Brna. Z veřejné vyhlášky bude patrný i den konání veřejné projednání návrhu územního plánu.

  2. Sepište věcně shodnou připomínku s podpisovými archy pro občany obce a uvedením jména zástupce veřejnosti a kolonkou na jeho souhlas, že bude zástupce veřejnosti. Pokud vypracujete věcně shodnou připomínku podrobně, může sloužit jako text „k překlopení“ do námitky zástupce veřejnosti.

  3. Sbírejte podpisy (osobně, nechte je např. po domluvě v obchodech, kavárnách, knihoven, kam lidé mohou chodit podepisovat, informujte o tom své okolí).

  4. Vypracujte námitku zástupce veřejnosti, a to na základě věcně shodné připomínky. Zúčastněte se společně se zástupcem veřejnosti veřejného projednání návrhu územního plánu. Již zde mohou zaznít námitky zástupce veřejnosti, které je však nutné uplatnit ještě písemně.

  5. Doručte úřadu věcně shodné připomínky společně s podpisovými archy a námitkou zástupce veřejnosti. Doručit to můžete osobně na podatelnu (nechte si na kopii dát razítko dokladující převzetí), nebo poslat poštou (doporučujeme doporučeně, ať od toho máte doklad).

  6. Sledujte dál proces vypořádání námitky. Dávejte pozornost programům zasedání zastupitelstva, které bude schvalovat rozhodnutí o námitkách společně s vydáním nového územního plánu. V rámci projednávání bodu na zastupitelstvu se můžete dále vyjadřovat.

  7. Pokud zastupitelstvo schválí územní plán, ale nebude respektovat námitku, zvažte další kroky (např. žalobu nebo podnětem k přezkumnému řízení).


Ing. Hana Stuchlík Kašpaříková
Otevřené Brno
březen 2020

Přílohy

Odkaz

  • Připomínku či námitku k územnímu plánu lze vytvořit i pomocí tohoto formuláře, který připravil magistrát města Brna.

Podklady

JARMIČ, L., ZÁHUMENSKÁ, V.: Zástupce veřejnosti aneb efektivní účast v územním plánování. Ekologický právní servis, červen 2010

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění