Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Ma/1 Obchvat Maloměřic a Obřan


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Obchvat Maloměřic a Obřan

Jakou změnu navrhujeme?

Nesouhlasíme s navrženou silnicí Ma/1, zejména pak s jejím trasováním. Obchvat má být veden po současné ulici Kulkova, která po východní straně obchází seřaďovací nádraží v Maloměřicích. VKP Maloměřická stráň je v Návrhu převedena z kategorie „krajinná zeleň“ do kategorie „doprava“. Lze to číst jako plánované zrušení registrovaného významného krajinného prvku a likvidaci předmětu jeho ochrany kvůli zkapacitnění silnice. VKP Maloměřická stráň přitom hostí celou řadu ohrožených a chráněných druhů podle zákona 114/1992 Sb. Dále se počítá se zbouráním jednoho bytového a jednoho rodinného, nově postaveného domu. Tranzitní doprava by prohloubila problém odříznutí ulic Jarní, Podzimní a Hády od zbytku Maloměřic.

Silnice v navrhované trase je v konfliktu s veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny, vede přes dvě evropsky významné lokality, archeologické naleziště pravěkých kultur, pravděpodobně by zářezem změnila krajinný ráz a narušila hydrologický režim kopce (zaklesnutí vody pod úroveň zářezu, ztráta vody ve studních v zahradách).

Za ideální považujeme vůbec silnici Ma/1 nerealizovat. Škody, které napáchá, nevyváží dostatečným užitkem, spíše se lze obávat, že přitáhne další dopravu a opodstatnění pro další stavební boom v obcích za hranicemi města a s ním znovu další dopravní zátěž.