Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

Protipovodňové opatření Franzova


O jakou plochu v návrhu se jedná?

Protipovodňové opatření Franzova

Jakou změnu navrhujeme?

Plocha bydlení B/r2 a sousední Plocha městské zeleně Z mezi Franzovou ulicí a řekou je dotčená umístěním protipovodňového opatření, které uvažuje s vyvlastněním soukromých pozemků Vy/H/0081.

Navrhujeme zvolit jinou variantu řešení POP, která by nezasahovala do stávajícího soukromého vlastnictví.

Na předmětném území lze řešit protipovodňová opatření i jiným způsobem než zbudováním sypaného valu (viz projekt Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků z roku 2015, objednatel Povodí Moravy, zhotovitel Aquatis a.s.) např. mobilním hrazením.