Připomínka Otevřeného Brna k Návrhu územního plánu

O-6 Obchvat Medlánek


O jakou plochu v návrhu se jedná?

O-6 Obchvat Medlánek

Jakou změnu navrhujeme?

Územní rezerva O-6 pro jakýsi obchvat Medlánek je vztažena k silnici č. 43 (ex R43/D43).

Požadujeme vyjasnit podmíněnost výstavby silnice vymezené rezervou O-6 realizací či nerealizací silnice 43 a v které variantě tak, aby nebyly žádné pochyby.