Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Název: Otevřené Brno, z.s.
Adresa: Pod Červenou skálou 996/7, 639 00 Brno

Abyste měli k dispozici veškeré aktuální informace o ochraně svých osobních údajů, prosíme vás o seznámení se s níže uvedenými pravidly naší společnosti. V případě, že dojde ke změně těchto pravidel, zveřejníme příslušné změny na této internetové stránce.

Osobní údaje, které zpracováváme o návštěvnících stránek

Pokud navštívíte naše stránky, naše společnost o vás bude shromažďovat v elektronické podobě následující osobní údaje:

  • cookies (cookies jsou malá množství dat, která server pošle prohlížeči, který je uloží na Vašem počítači; slouží k shromažďování statistických informací o chování návštěvníků našich stránek).

Účel zpracování: sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách.

Osobní údaje, které zpracováváme o těch, kdo nás kontaktují

Pokud na našich stránkách vyplníte kontaktní formulář, naše společnost o vás bude navíc shromažďovat v elektronické podobě i následující osobní údaje:

  • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa webu),
  • adresní a identifikační údaje (jméno, poštovní adresa).

Účel zpracování: kontaktování vás námi v případě potřeby.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

Způsob zpracování osobních údajů

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.

Máte právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů vám dává možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož vaše osobní údaje nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.

V případě sledování používání internetových stránek a vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách můžete toto měření zrušit nastavením svého PC, resp. nastavením vašeho internetového prohlížeče.

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, můžete podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.