Rozhovor s Filipem Chvátalem, radním pro územní plánování a rozvoj

8. dubna 2020

Brněnský magistrát v souvislosti s hygienickou situací posunul termín veřejného projednání návrhu územního plánu, a tedy i sběru připomínek veřejnosti. Lidé nyní mají možnost podat připomínku až do 24. června. O návrhu územního plánu jsme si povídali s RNDr. Filipem Chvátalem, PhD., radním města Brna, který má v kompetenci územní plánování a rozvoj.

Rozhovor vedl Jakub Kořínek

Filipe, jsem rád, že jste ty termíny posunuli blíže realitě. Nerozumím ale, proč jste to neudělali hned od začátku. Proč jste před týdnem vydali vyhlášku, že lidi můžou podávat námitky k návrhu územního plánu do 13. května? Víš, že se k tomu potřebují setkávat, bavit se o tom a vybrat nejméně 200 podpisů. Zkoušeli jste lidi, jestli to skousnou?

Dlouhé týdny jsme řešili, jak co nejdříve zveřejnit nový územní plán. Občanská veřejnost a neziskové organizace požadovali, abychom jim územní plán poskytli hned na přelomu roku. Ten byl ale tehdy ještě nehotovým dílem ve smyslu informačního zákona a probíhala kontrola doručeného díla na Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Dle zkušeností z obdobných situací v jiných městech a v souladu se stavebním zákonem jsme však mohli poskytnout nový územní plán veřejnosti až po řádné kontrole pořizovatelem. Zveřejnění tedy proběhlo současně s oznámením o konání veřejného projednání formou veřejné vyhlášky uveřejněné na úřední desce MMB.

Vládní opatření přijatá za účelem omezení šíření koronaviru sice značně omezovala pohyb a shromažďování osob, ale podle právního výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které se vycházelo z interních pokynů Ministerstvo vnitra ČR nebyla omezena zasedání konána podle zvláštních právních předpisů.

Věděli jsme od začátku, že pokud by opatření vlády pokračovala dál, pak se nemůže konat veřejné projednání 6.5., a proto jsme přímo v tiskové zprávě a veřejné vyhlášce uvedli, že občany ubezpečujeme, že budou o všech změnách informování v zákonných lhůtách.

Vzhledem k nedostatku informací o celkové délce trvání mimořádných opatření jsme nemohli určit přesný a neměnný termín, a proto bylo rozhodnuto, že budeme termín konání veřejného projednání operativně přizpůsobovat. Územní plán přestane v roce 2022 platit, a proto každý marně uplynutý měsíc zvyšuje tlak na plnění harmonogramu.

Poměrně silné reakce některých aktérů územního plánování ignorující naše ubezpečení o posunu konání veřejného projednání a s tím spojené šíření až konspirativních teorií (pokud to tak mohu říct) nás nakonec přimělo posunout termín již v tomto týdnu, namísto plánovaného oznámení posunu koncem dubna, kdy už jsme předpokládali, že bude možné určit termín přesněji.

Je ale potřebné si říci, že i tento poměrně pozdní termín může být opět posunut, pokud nás k tomu okolnosti donutí.

Cílem celého našeho postupu tedy bylo to, aby měla veřejnost co nejvíce času na seznámení se s územním plánem a my měli možnost operativně upravovat termíny ve vazbě na velmi napjatý harmonogram.

Na vaši vyhlášku reagovalo i Ministerstva vnitra. Jaké bylo jejich stanovisko?

Máme k dispozici zatím dvě stanoviska, která zpracovávaly dva různé odbory Ministerstva vnitra ČR- bohužel zcela protichůdná. Obě se věnují především otázce zveřejnění územního plánu s ohledem na vystavení tištěné verze na terase Magistrátu města Brna.

Vzhledem ke skutečnosti, že jedno stanovisko řeklo, že je vše v pořádku a v souladu se zákonem a v druhém bylo doporučeno zvážit odložení termínu konání veřejného projednání, jsme se prostřednictvím Odboru územního plánování neprodleně obrátili na Jihomoravský kraj, jako nadřízený metodický orgán s otázkou, jak máme dále postupovat. Ten se po konzultaci s námi hned druhý den obrátil přímo na Ministra vnitra s žádostí o sjednocení stanoviska a otázkou jakým způsobem v této době postupovat i v jiných obcích, než je Brno. Odpověď zatím stále nemáme. Necháváme si zpracovávat ještě samostatný právní posudek, jak postupovat, který od začátku konzultujeme s Ministerstvem místního rozvoje. Více budeme vědět příští týden. Zatím tedy máme protichůdná stanoviska MV ČR, stanovisko MMR ČR potvrzující náš postup a shodu právníků Odboru územního plánování a rozvoje MMB a Kanceláře architekta města Brna o správnosti našeho postupu ve vztahu k požadavkům stavebního zákona a aplikaci vládních nařízení.

V tiskové zprávě píšete: “Ve spolupráci s vedením městských částí a neziskovým sektorem uděláme maximum pro zjednodušení přístupu k návrhu nového územního plánu”. To je skvělá zpráva. S kým v neziskovém sektoru se o tom radíš a na co se můžeme těšit?

Oslovili jsme s prosbou o zveřejnění územního plánu v této době i vedení městských částí. Zatím podle mých informací zhruba polovina využije našich výtisků nového územního plánu a vystaví je v hygienicky dostatečně bezpečných prostorách, jako jsme to učinili i my na terase Magistrátu města Brna. Možnosti, jak zjednodušit přístup k územnímu plánu i pro osoby bez přístupu k internetu řešíme především se zástupci hnutí Nesehnutí i s některými občanskými aktivisty, kteří se na nás s touto otázkou obrátili. Možnost zjednodušeného podání připomínky formou emailu (bez nutnosti jej opatřit zaručeným elektronickým podpisem) jsme již spustili, jak je uvedeno na webových stránkách. Hlavním řešením celé věci ale dne mého názoru i názoru ostatních kolegů bude uvolnění situace po odvolání opatření o omezeném pohybu osob. Pokud bychom od konce měsíce května do konce měsíce června už tato omezení neměli, bylo by možné zrealizovat námi avizovaná setkání „Plán jede k vám“. Bylo by možné shromažďovat podpisy pro zástupce veřejnosti. Operativně se setkávat a debatovat o územním plánu normálním způsobem. Pevně doufám, že se toto i z hlediska našeho napjatého harmonogramu podaří.

Píšeš také, že hodláte “zjednodušit podávání připomínek a námitek či podepisování archů kandidátů na zástupce veřejnosti”. Máte už konkrétní řešení? Jaké jsou možnosti? Případně, kdy se konkrétní řešení dozvíme?

Jak jsem již zmínil výše, nyní řešíme, jakým způsobem by mohlo být zjednodušeno podání námitky pro zástupce veřejnosti, opět zatím distanční formou, jako u podání námitek. Tedy oněch tebou zmiňovaných 200 podpisů.

Veřejné projednání (= ze zákona povinnou veřejnou debatu v sále) jste nyní vyhlásili na 17. června, deadline pro podávání připomínek a námitek na 24. června. Lidé, kteří chtějí hájit své zájmy, na to mají od veřejného projednání týden. Nemyslíš, že týden je trochu málo?

Sedmidenní lhůta pro podání připomínek a námitek od konání veřejného projednání je přímo stanovena stavebním zákonem, k později uplatněným podáním nelze podle stavebního zákona přihlížet – je tedy z naší úrovně neměnná. Připomínkování je ovšem zahájeno dnem oznámení o konání veřejného projednání, a to je po novém oznámení nastaveno na celkovou délku 3 měsíců, což je oproti standardním lhůtám delší o celé 2 měsíce. Veřejné projednání slouží primárně pro prezentování územního plánu jeho zpracovatelem a pro občany se na místě zeptat na doplňující otázky, nikoli na uplatňování písemných připomínek a námitek.

Předpokládám, skutečně, že se podaří zrealizovat neformální setkání „Plán jede k vám“ po městských částech, která mají do jisté míry doplňovat samotné velké zákonné veřejné projednání. Cílem veřejného projednání je tedy skutečně především seznámení občanů s návrhem nového územního plánu, a následně zodpovězení dotazů. Podání připomínek je do jisté míry vždy individuální záležitostí jednotlivých občanů, kteří řeší většinou své konkrétní menší lokality a území z hlediska jejich funkčního využití.

Ten, kdo i během nouzového stavu dokáže prozkoumat a pochopit návrh územního plánu, zformulovat a odůvodnit svou připomínku k němu, najít způsob, jak komunikovat s nejméně 200 lidmi a nějakým způsobem vybrat jejich 200 podpisů, stane se podle zákona takzvaným zástupcem veřejnosti. Bude mít velkou zodpovědnost vůči těm 200 a více lidem, kteří ho zmocnili, aby je zastupoval. Jak bude město nakládat s jeho námitkou? Jak s ním bude komunikovat? Budete hledat možná řešení jeho námitky, nebo důvody, proč to nejde?

Nyní jsme ve fázi veřejného projednání. Cílem tedy je, aby se obyvatelé vyjádřili formou připomínky, případně zmocnili zástupce veřejnosti pro podání námitky, která má větší váhu v tom, že rozhodnutí o způsobu jejího vypořádání schvaluje zastupitelstvo. Jinak všechny připomínky i námitky budou vypořádány odborem územního plánování ve spolupráci s Kanceláří architekta města a samosprávy. Pokud narážíš na to, že je vytvoření námitek nadlidský úkol, tak bych chtěl říci, že si každý zástupce veřejnosti může již nyní konzultovat formulace pomocí sociálních sítí tak, jak to běžně činí, a to v nadprůměrně dlouhé 3 měsíční lhůtě. Stále navíc předpokládáme, že zhruba 30 dní před ukončením projednání bude už snad pohyb osob bez větších omezení. Zároveň podání připomínky a námitky je možné nadstandardně pouze emailem za splnění všech náležitostí identifikace podatele. Chceme zapracovat připomínky i námitky, pokud budou relevantní a nebudou jim bránit další objektivní okolnosti. Obecně i u změn územního plánu jsme se snažili vycházet připomínkám veřejnosti vstříc. Obecně budeme samozřejmě postupovat podle toho, jak nám to nařizuje zákon.